rewolucja macierzyństwa

konferencja naukowa

Galeria

Intro i pokaz slajdów

Całe nagranie

Aktualności

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku

oraz Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB,

Katedra Teologii Katolickiej UwB,

i Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Zapraszają na Konferencję Naukową

(R)EWOLUCJA MACIERZYŃSTWA,

która odbędzie się 25 maja 2015 w godzinach 12:00 – 15:30

Miejscem obrad będzie nowoczesna aula widowiskowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

plakat-thumb Pobierz plakat

Harmonogram

 12:00 – Uroczyste otwarcie konferencji

dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB (Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB)

Wystąpienia prelegentów:

,,Rewolucje społeczne a ewolucja rodziny?”

,,Wiara i zwątpienie matek – przestrzeń życiowa drugiej konspiracji”

,,Społeczne wyobrażenie o macierzyństwie a rzeczywistość”

,,Ochrona rodzicielstwa w prawie pracy”

,,Mój mały pacjent – tęsknota za macierzyństwem”

,,Kobieta – żona i matka, niezastąpiona i ciągle na nowo odkrywana”

14:30 – 15:30  – Debata

Debatę z udziałem ekspertów oraz publiczności poprowadzi znany konferansjer Krzysztof Szubzda

Prelegenci

Dr Małgorzata Jaszczuk-Surma

imageDoktor nauk humanistycznych w zakresie historii, mgr filologii polskiej; przez wiele lat związana z Akademią Medyczną we Wrocławiu. Była redaktorem prowadzącym czasopisma popularnonaukowego „Świat Matematyki” i redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Na Marginesie”. Autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, jak również rozdziałów w książkach: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pod red. J. Heidekinda (wyd. II Wrocław 2008) i Historia Włoch Ch. Duggana (Wrocław 2009), redaktor książek, wykładowca.

Zainteresowania naukowe to między innymi: antropologia kulturowa, historia medycyny, historia kultury, zagadnienia z zakresu nowych technologii medycznych, wybrane dziedziny filozofii, w tym etyka i bioetyka.

Od 1994 r. członek Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji.

Prof. zw. dr hab. Elwira Jolanta Kryńska

E. KrynskaKierownik Katedry Historii Wychowania UwB;
pełnomocnik Rektora UwB ds. Centrum Edukacji Ustawicznej.
W latach 2005 – 2012 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
Profesor nauk humanistycznych. Jej zainteresowania naukowe osadzone są wyraźnie w jednej z podstawowych nauk pedagogicznych – w historii wychowania. Zajmuje się problematyką składającą się na przedmiot badań tej dyscypliny naukowej, ale jej poszukiwania badawcze dotyczą najnowszych dziejów oświaty i wychowania: okresu II Rzeczypospolitej, czasów II wojny światowej i okupacji Polski oraz pierwszych lat istnienia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Są to zagadnienia bezpośrednio związane z: oświatą szkolną i pozaszkolną, aktywnością nauczycieli oraz krystalizowaniem się społecznej świadomości i rozwoju kultury Polski niepodległej, niezłomną walką przeciwko degradacji umysłowej i kulturalnej młodego pokolenia Polaków oraz poniesionymi stratami osobowymi i materialnymi w latach II wojny światowej, a także indoktrynacją i przeciwstawianiem się obowiązującej interpretacji rzeczywistości w okresie budowy „państwa socjalistycznego” i „nowego człowieka”.
​Ogólny dorobek naukowy zamyka się liczbą ponad 120 publikacji naukowych (w tym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego – 80), na które składają się: monografie autorskie, opracowania pod redakcją, rozprawy zamieszczone w pracach zbiorowych i artykuły w periodykach naukowych (”Edukacja”, „Episteme”, ”Przegląd Historyczno – Oświatowy”, „Rocznik Pedagogiczny” i inne).​

Najważniejsze publikacje:
• E. Kryńska, S. W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w latach 1945 – 1956, Białystok 2003, ss. 226. Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu plenarnym 21 listopada 2006 roku za tę pracę przyznał nagrodę naukową w dziedzinie pedagogiki im. Władysława Spasowskiego.
• Patriotyzm a wychowanie /w:/ red.: E.J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska, Białystok 2009, ss. 709.
• Polski Biały Krzyż /1918 – 1961/, wyd. II, /poprawione, zmienione i rozszerzone/, Białystok 2012, ss. 486.
• Skazane za patriotyzm. ”Druga konspiracja” na Białostocczyźnie, Białystok 2012, ss.232.
Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno – pedagogiczne XVI – XX wieku, red.: E. J. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Konopacki, Białystok 2012, ss. 369.
Kobieta a patriotyzm, Konteksty historyczno – pedagogiczne XX – XXI wieku, red.: E. J. Kryńska, A. Szarkowska, U. Wróblewska, Białystok 2012, ss. 333.
Dziecko w historii. Wątek Korczakowski, red.: E. J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska, Trans Humana, Białystok 2013, ss. 381.
Komisja Edukacji Narodowej w perspektywie XXI wieku. W 240. Rocznicę utworzenia, red.: E. J. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, Białystok 2014, ss. 217.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. ​
Swoistego rodzaju egzemplifikacją wiedzy teoretycznej są jej działania dydaktyczne wyrażające się nie tylko w prowadzeniu kursowych i monograficznych wykładów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, ale także organizowaniu, kierowaniu oraz koordynowaniu konkursowymi projektami dydaktycznymi finansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny, jak również Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. WSG

M. BienkowskaAdiunkt w Katedrze Socjologii Wielokulturowości UwB;
profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
W 2002 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu obroniła rozprawę doktorską z zakresu socjologii wielokulturowości (promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski, recenzenci: prof. dr hab. Janusz Mucha, prof. dr hab. Grzegorz Babiński).
W 2014 roku habilitacja (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego). Rozprawa habilitacyjna Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci. Białystok: IS UwB, Wydawnictwo UwB.
Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Białostockiego Ośrodka Badań i Inicjatyw Społecznych (BOBiS). Członek rady redakcyjnej pisma naukowego „Pogranicze. Studia Społeczne”.
W 2000 r. stypendystka Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej. W latach 2005-2012 prodziekan ds. studenckich Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
W latach 2005-2007 koordynator na Polskę projektu INTAS – projekt badawczy „LOCLAB – A dynamics and social impacts of the labour markets on local communities in Eastern European accelerated by the EU-Integration” – projekt nr INTAS-04-79-6799.
Najważniejsze publikacje:
• Bieńkowska M., Queer i transseksualność. Transseksualizm w Polsce w kontekście teorii queer, w: Studia Socjologiczne, 2014.
• Bieńkowska M. ,Hidden subjectivity: trans-subjectivity. Constructing transgender minority in Poland, (w: ) Miscellanea nr 15(2)2014
• Bieńkowska M. ,Polityka wielokulturowości a migracje”, (red. z Sadowskim A.), wyd. UwB, Białystok, 2012.
• Bieńkowska M. ,Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci, wyd. UwB, Białystok, 2012.
• Bieńkowska M. ,Polacy-Litwini-Białorusini. Przemiany stosunków etnicznych na wschodnim pograniczu Polski, wyd. UwB, 2007.

Zainteresowania/ hobby: life coaching, blogowanie, fotografia, tango argentyńskie, ogrodnictwo, współczesna literatura piękna.

Dr Katarzyna Żywolewska

katarzyna-zywolewskaAbsolwentka Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt, specjalistka z zakresu prawa pracy. Teoretyk i praktyk prawa. Jej specjalnością naukową są uprawnienia pracownicze w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, zbiorowe prawo pracy.

Dr Tadeusz Wasilewski

imageLekarz medycyny, specjalista położnictwa i chorób kobiecych. Założyciel NaProMedica w Białymstoku – czyli pierwszej w Polsce kliniki zajmującej się naprotechnologią.
Ekspert w dziedzinie leczenia niepłodności, prekursor naprotechnologii w Polsce. Uczestnik i gość honorowy wielu konferencji poświęconych leczeniu niepłodności małżeńskiej. Rozpoczął merytoryczną dyskusję na temat medycznych i etycznych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego in-vitro.
Praktyk z ponad 20-letnim stażem zbiera wokół siebie kadrę specjalistów. Po latach doświadczenia może pochwalić sukcesami i skutecznością w walce z niepłodnością małżeńską. Wiele małżeństw zdiagnozowanych i leczonych przez dra T. Wasilewskiego doczekało się potomstwa poczętego w sposób naturalny, wśród nich były także pary po nieudanych zabiegach in-vitro. Dowodem tęsknoty za macierzyństwem i radości z poczętego dziecka są wpisy w grubej księdze zapełnionej listami szczęśliwych rodziców.

Ks. dr Zbigniew Skuza

imageBiblista, prorektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.
Studia specjalistyczne z teologii odbywał w Studio Teologico Accademico Bolognese w Bolonii (Włochy), a następnie studia specjalistyczne z nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Tytuł doktora teologii biblijnej  uzyskał w 2009 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na podstawie pracy pod tytułem: „Servitori sull’esempio di Gesù. Contributo allo studio del discepolato secondo Marco 10,32-45”, napisanej pod kierunkiem O. Prof. Klemensa Stocka SJ, profesora Papieskiego Instytutu Biblijnego i Sekretarza Papieskiej Komisji Biblijnej.
Od 2009 roku wykłada wstęp ogólny do Pisma Świętego, język hebrajski oraz egzegezę Starego i Nowego Testamentu w WSD Łomży, w którym pełni też funkcję Wicerektora. Jest autorem konferencji, cyklów wykładów oraz artykułów o tematyce biblijnej i teologicznej.

Cel konferencji

Celem konferencji jest debata naukowa nad ważnym społecznie zagadnieniem jakim jest macierzyństwo. Szczególnie zależy nam na podkreśleniu ewolucji i rewolucji macierzyństwa jako przemiany w tożsamości płciowej kobiety, problemu odwlekania macierzyństwa w czasie, bądź całkowitego odłączenia macierzyństwa od współżycia seksualnego czy od małżeństwa. Na zagadnienie macierzyństwa spojrzymy także analizując wątki historyczne oraz etyczny wymiar posiadania potomstwa i warunków jakie temu towarzyszą.
Do naukowej debaty zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin nauki, aby zagadnienie macierzyństwa omówić z punktu widzenia historii, socjologii, medycyny, prawa i teologii. Każdy prelegent reprezentuje inną specjalność naukową, co wzbogaci wiedzę odbiorców i będzie stanowiło wyjście poza utarte schematy myślenia. Konferencja jest skierowana do kadry naukowej miasta Białegostoku, ale przede wszystkim głównymi jej odbiorcami będą studenci. Poprzez akcję promocyjną konferencji (ogłoszenia w lokalnych mediach, portalach internetowych, plakaty) przewidujemy także udział osób nie związanych z Uniwersytetem w Białymstoku – co będzie promocją aktywności studenckiej i warunków nauki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Chcemy aby Uniwersytet był miejscem otwartym nie tylko dla młodzieży, ale także zwykłych dla mieszkańców, zwłaszcza, gdy badaniom naukowym zostają poddane ważkie kwestie spoleczne, które dotyczą nas wszystkich.

Jako miejsce obrad wybraliśmy najbardziej reprezentacyjną aulę widowiskową znajdującą się na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB przy ul. Świerkowej 20. Aby uatrakcyjnić konferencję do jej prowadzenia zaprosiliśmy konferansjera, aktora kabaretowego, prawnika, pisarza i dziennikarza – Pana Krzysztofa Szubzdę. Planujemy także dotrzeć do szerokiego grona odbiorców w sieci. Konferencja będzie nagrywana, co umożliwi popularyzowanie treści naukowych poprzez relację internetową i odsłuchiwanie całości debaty na popularnym serwisie internetowym umożliwiającym odtwarzanie filmów.

Już dziś serdecznie zapraszamy,

Organizatorzy

Koło Akademickie KSM

CZYM JEST KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY (KSM)?

Jesteśmy organizacją istniejącą w Białymstoku od 6 stycznia 2009 roku. Jak każda grupa religijna mamy swoją odrębność – coś, co sprawia, że akurat w naszej wspólnocie ktoś może znaleźć miejsce dla siebie. Zatem co nas wyróżnia spośród innych?
Do nas – KSMowiczów wielki autorytet Jan Paweł II skierował 15.04.1995 r. te słowa:

„Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Polska! Właśnie jako KSM” – obok takich słów nie sposób przejść obojętnie. Traktujemy to jako duchowy testament pozostawiony przez papieża. Skoro on na nas liczył, nie możemy go rozczarować. Musimy, a przede wszystkim chcemy, działać tak, aby on był z nas dumny. Aby widział, że podejmujemy się wielkiego dzieła – i to dzieło realizujemy.

Jesteśmy stowarzyszeniem – a więc formalną organizacją katolicką, działającą w oparciu o zatwierdzony przez władzę kościelną statut. Stowarzyszenie, w odróżnieniu od grup i wspólnot, zapewnia i zabezpiecza skuteczność działania apostolskiego. Wynika to ze stałości form organizacyjnych.

Jednym z naszych zadań jest przecież rozbudzanie w członkach odpowiedzialności za Kościół. Nie jest to możliwe bez działania zaplanowanego, uporządkowanego. Przyświeca nam hasło, że „zorganizowanemu złu może przeciwstawić się jedynie zorganizowane dobro”.

AKADEMICKIE KOŁO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY PRZY UNIWERSYTECIE W BIAŁYMSTOKU

Powstaliśmy spośród członków KSMu, oraz Duszpasterstwa Akademickiego. Jesteśmy dzieckiem obu tych grup, które zrodziło sie z marzeń o robieniu wielkich rzeczy. Zrzeszamy studentów, którzy nie wstydzą się swojej wiary i chcą zadbać o własny rozwój intelektualny i duchowy. Mamy spory zapał do pracy, czego wyrazem są podejmowane przez nas inicjatywy. Założeniu Koła przyświecał zamiar działania w murach białostockich uczelni, szerzeniu wsród środowiska akademickiego chrześcijańskich wartości oraz afirmacja mądrego życia, opartego na poszanowaniu godności ludzkiej, pielęgnowaniu ideałów i wykorzystywaniu potencjału młodości. Chcemy aby Uniwersytet był dla studentów miejscem nie tylko podręcznikowej nauki lecz przede wszystkim miejscem prawdziwej wymiany myśli i poglądów, miejscem gdzie bada sie sprawy ważne.

Organizatorzy

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Uniwersytecie w Białymstoku

Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB

Katedra Teologii Katolickiej UwB

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Komitet organizacyjny

mgr Łukasz Kalisz

mgr-lukasz-kaliszasystent w Katedrze Historii Wychowania UwB
opiekun naukowy Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB
kontakt: lukaszk@uwb.edu.pl

Biogram naukowy

Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (magister pedagogiki) oraz Papieskiego Wydział Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, Studium Teologii w Białymstoku (magister teologii). W 2012 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. Szkoły Salezjańskie w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie II Rzeczypospolitej.

Od października 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Wychowania na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi przedmioty z zakresu dziejów oświaty i myśli pedagogicznej, historii pracy socjalnej, etyki w pracy pracownika socjalnego oraz przedmioty specjalnościowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (także z wykorzystaniem technik e-learningowych).

Uczestniczył w blisko 50 konferencjach naukowych, jest autorem 10 artykułów i współredaktorem 1 monografii naukowej. Na szczególną uwagę zasługuje także autorstwo monografii naukowej:
Ł. Kalisz, 20-lecie Studium Teologii w Białymstoku, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2013.

W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje działalność wychowawcza Towarzystwa Salezjańskiego pracującego w oparciu o system prewencyjny ks. Jana Bosko. W 2011 roku brał udział w stażu naukowym w wiodących placówkach archiwalnych i wychowawczych Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce.

Jest laureatem konkursu „Preludium 3” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki. W jego obszarze zainteresowań są również nowoczesne formy nauczania, a zwłaszcza wykorzystanie e-learningu w dydaktyce. Wzbogaca swoje doświadczenia i zdobywa różnorodne umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach doskonalących. W 2013 roku otrzymał „Certyfikat E-Nauczyciela” wydany przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego.

W latach 2011, 2012, 2013 otrzymał nagrody Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową, a w 2008, 2010 i 2013 za działalność organizacyjną.

Patrycja Marczak

image studentka Wydziału Prawa UwB
prezes Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB, rzecznik prasowy i czlonek zarządu diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Białostockiej.
kontakt: ak.ksm.uwb@gmail.com

mgr Joanna Marchel

Joanna Marchelabsolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, pracownik Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Magdalena Biełasz

studentka Wydziału Prawa UwB, zastepca prezesa Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB, czlonek zarządu diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Białostockiej

Ks. Wojciech Szubzda

imageduszpasterz akademicki, asystent kościelny Akademickiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB

Zaświadczenia

Udział w konferencji był bezpłatny – wstęp wolny.
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

Rejestracja została zamknięta.